Teeister Home
Præsidenter
De 10 Bud
Mestre
Telefonliste
Nyheder
Sæson Resultater
Spilleplan
De 10 Bud
S E L S K A B E T T E E I S T E R N E D E 10 B U D

1.
Du er medlem af "SELSKABET TEEISTERNE" - et selskab, der er uden demokratisk
tradition og med maksimalt 20 mandlige deltagere fra Hjortespring Golfklub, samlet
om golfspil og selskabelig adspredelse: golf ture, golfrejser, og kulinariske
arrangementer. Antallet af deltagere i selskabet, kan kun ændres på den ordinære
generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 stemmes flertal, ligesom alle
øvrige vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 stemmers flertal.

2.
Du deltager én gang årligt i april måned eller på årets sommertur, i den ordinære
generalforsamling - selskabets øverste myndighed - i valget af selskabets præsident
og dets vicepræsident. Vicepræsidenten fører selskabets kasseregnskab og kan
meddele prokura. Fast punkt på generalforsamlingne er godkendelse af budget og
betalingsrater.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være præsidenten i hænde senest
7 dage før generalforsamlingen.

3.
Du er pligtig at modtage prokura og udføre hverv efter bedste evne i selskabets
tjeneste og ånd.

4.
Du optages i selskabet efter personlig anmodning herom, efter at mindst 2/3 af
TEEISTERNE har givet deres skriftlige accept heraf og mod indbetaling af din
forholdsmæssige andel af selskabets formue på indtrædelsestidspunktet. Indtræder
du efter vintersæsonen er startet, starter du med gennemsnitlig reducering i hcp., og
gennemsnitlig møde pct.


5.
Du udtræder af selskabet efter eget ønske og med tilbagebetaling af 75% af din
forholdsmæssige andel af selskabets formue på udtrædelsestidspunktet.

6.
Du ekskluderes af selskabet på præsidentens foranledning og mod tilbagebetaling af
100% af din forholdsmæssige andel af selskabets formue på udtrædelsestidspunktet.


7.
Du deltager i selskabets slagspilsmatcher efter en fastlagt plan og efter Dansk Golf
Unions regler og Hjortespring Golfklubs lokalregler. Du møder ved matcher altid senest
15 min. før første start tid. Ved for sent fremmøde erlægger du et gebyr på 15 kr. Ved
fravær uden afbud erlægger du et gebyr på 25 kr.

8.
Du indbetaler et fast gebyr for sæsonen. Ved spil til provisoriske greens spiller du fra
vintersæsonens start uden reduktion af dit handicap indeks. Dit handicap reguleres
alene nedad efter dine scores i vinterens løb. Reguleringerne sker efter de gældende
golfregler anno 2020, dog kun nedad. Både i de løbende slagspils runder og i pokal
turneringen er udgangspunktet det handicap indeks det enkelte medlem havde ved
åbningsmatchen for den nye vintersæson. Når handicap reguleringen i Hjortespring
Golfklub forårsåbnes, nulstilles alle reguleringerne og det enkelte medlems antal
tildelte slag beregnes ud fra spillerens aktuelle indeks i golfbox, til teeist sæsonens
afslutning reguleres du efter golfreglerne anno 2020.For slagspilsturneringer arrangeret
uden for den normale vintersæson gælder udelukkende golfbox..

9.
Du er pligtig til at deltage i alle matchplanens matcher. I tilfælde af forfald
meddeles dette til aktiv@teeist.dk senest torsdag før matchdag.I særlige tilfælde kan
du spille match lørdagen før matchdagen, når matchdagen er en søndag, (maksimalt
en gang pr. kalendermåned), når blot du har en TEEIST som markør.

10.
Du er indforstået med, at forhold der vedr. SELSKABET TEEISTERNE , og som ikke
er omfattet af Dansk Golf Unions regler, Hjortespring Golfklubs lokalregler eller
omhandlet i de 10 bud, deciderer alene præsidenten uden appelinstans.
TEEISTER, som gennem tvistigheder, kritik eller umåde-holdent drikkeri, bagvaskelse
eller anden dårlig opførsel øver anslag mod selskabets 10 bud og gode ånd, kan af
mindst to andre TEEISTER indberettes for præsidenten med henblik på irettesættelse
eller idømmelse af en bøde hvis størrelse afgøres af præsidenten.

13. udg.maj 2022